1.Formål
Denne avtalen regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr mm, fra U-Rent Maskinutleie AS, heretter kalt U-Rent Kranutleie AS. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtalen.          

2.Avtalens gyldighet
Leiekontrakten og leievilkårene trer i kraft når leieobjektet hentes eller blir tatt i bruk av leietaker. Eventuelt når utstyret er levert på avtalt leveringsadresse.

​3.Leveringforbehold, levering og tilbakelevering
Alt av maskiner og utstyr mm, fra U-Rent Kranutleie AS, hentes av leietaker på utleiers bedriftsadresse. Ved avtale, kan utleier frakte leieobjektet til ønskelig utleveringsadresse. All utkjøring faktureres etter U-Rent Kranutleie AS, sin prisliste for utkjøring. All utlevering og levering av utleieobjekter, skal forekomme innenfor regulær arbeidstid. Med mindre noe annet er avtalt av utleier. U-Rent Kranutleie AS plikter å utlevere leieobjektet i rengjort og driftsmessig stand. Det er normalt at leieobjekter endres som følge av erfaring og utvikling. U-Rent Kranutleie AS har derfor rett til å utlevere leieobjektet, uansett om det skulle forekomme avvik fra mål, arbeidsytelse eller andre spesifikasjoner som har vært oppgitt. Leietaker er ansvarlig for at utstyret levers tilbake i full driftsklar stand. Mangler og skader som overgår normal slitasje vil bli utberedt for leietakers regning. Leieobjekter som er reservert, men ikke hentet vil bli belastes med 1 dags leie.​

4.Reklamasjoner
Eventuelle reklamasjoner skal fremmes skriftlig innen 3 virkedager fra avtalt utlevering/overlevering.​

5.Leietid
Leietiden regnes fra det tidspunkt maskinene og utstyret er bestilt til og holdes tilgjengelig for leietaker. Eller til  maskinene og utstyret utleveres/overleveres til leietaker, og frem til leieforholdet er brakt til opphør og maskinene og utstyret er hentet eller levert til utleier.​

6.Leieberegning
Leiepris er basert på utleiers veiledende priser, til enhver tid. I tillegg til avtalt leie kommer offentlige skatter og avgifter, inkl. merverdiavgift, forsikring (jf. Pkt 13), eventuell transport, samt drift og vedlikeholdsutgifter. Ev. utlegg og omkostninger som utleier påføres som følge av leietakers transport, plassering og bruk ikke skjer i hold til gjeldene offentligrettslige krav belastes leietaker.Leien belastes pr. dag, måned  eller andre avtalte perioder. Leieprisen er basert på bruk i ett skift, dvs. 7,5 timer per døgn. Ved bruk utover dette, tilkommer det er tillegg som regnes ut ved å multiplisere dagleien med 1,5 for to skift og 2 for tre skift. For utstyret som er priset med 5 dagers uke vil bruk i helger bli etter fakturert pr. bruksdag. Leie beregnes også i ferietiden, om ikke maskinene og utstyret er avbestilt og tilbakelevert.​

7.Framleie
Leietakere har ikke rett til fremleie eller overdragelse av sine rettigheter etter den kontrakt, uten utleiers skriftlige samtykke. Brukersted skal oppgis til utleier, og leietaker er ikke berettiget til å flytte leieobjektet uten samtykke fra utleier.

​8.Leietakers bruk
Maskinene, utstyrene og verktøyet skal kun brukes av leietaker til slike oppgaver det er beregnet for og under vanlige forhold. Leietaker er ansvarlig for bruken av maskinene og utstyret og at alle brukere har nødvendig kompetanse, herunder gjør seg kjent med og følger gjeldene forskrifter, brukerveiledninger og sikkerhetsbestemmelser. Leietaker må ikke under noen omstendigheter foreta endringer eller modifikasjoner av maskinene, utstyrer og verktøyet. Leietaker skal videre bruke maskinene og utstyret i samsvar med Utleiers og eventuelle offentlige instansers, herunder også Arbeidstilsynets, instrukser og forskrifter om drift osv.  Leietaker er under leietiden også ansvarlig for at transport, plassering og bruk av maskinene og utstyret er best mulig beskyttet mot skade fra tredjepart og ytre påkjenninger. Leietaker er også ansvarlig for å tilfredsstille gjeldene offentligrettslige krav, og plikter for egen regning å oppfylle ethvert krav til offentlig myndighet som er foranlediget av transport, plassering og bruk av maskinene, utstyret og verktøyet. Leietaker må selv innhente alle tillatelser og avgi varsel som måtte være nødvendige for transport, plassering og bruk av maskinene og utstyret. Brukersted skal oppgis til utleier. Utleier skal ha uhindret adgang til maskinene og utstyret for oppfølging av leieforholdet og mulig inspeksjon. Leietaker plikter å informere utleiers utleieavdeling via epost om maskinene og utstyret flyttes fra oppgitt brukersted. Maskinene og utstyret kan ikke flyttes eller benyttes utenfor Norges grenser. Leietaker har ikke rett til fremleie eller overdra sine rettigheter uten utleiers skriftlige samtykke.

​9. Tilsyn, vedlikehold og sanering
Maskinene og utstyret skal etterses og behandles forsvarlig av leietaker. Leietaker plikter å følge alle retningslinjer som fremgår av bruksanvisning eller gitt fra U-Rent Kranutleie. Leietaker skal selv bekoste alle driftsutgifter og forbruksmateriell. Alt vedlikehold og alle reparasjoner som faller under leietakers ansvar skal utføres av personell eller reparatører som er godkjent av U-Rent Kranutleie. Pålagt eller nødvendig kontroll i forbindelse med montering eller bruk besørges og bekostes av leietaker. Leietaker må ikke forta reparasjon eller utskiftninger uten utleiers skriftlige samtykke. Maskinen og utstyret skal tilbakeleveres i rengjort og godt vedlikeholdt stand. Ved unnlatelse har utleier rett til å belaste leietaker for nødvendige kostander til rengjøring og vedlikehold. Ansvar for skader reguleres av pkt 12. For maskiner og utstyr som i henhold til sin art, gjeldende bestemmelser eller lover skal saneres etter bruk, belastes leietaker en særskilt saneringskostnad. Maskinene og utstyret er profilert med «U-Rent Kranutleie AS», sporingsutstyr og en identifikasjon. Dette skal ikke fjernes, klistres over eller på en annen måte endres. Leietakeres logo kan kun settes på etter skriftlig forhåndsavtale.​

10.Skader og tap på leieobjekt
Leietaker er ansvarlig for ethvert tap eller enhver skade på leieobjektet mens det er i hans/huns besittelse (dvs. inntil utleier har kvittert returseddelen), med unntak for normal slit og elde. Skader på returnert materiell belastes leietakeren med faktisk eller estimert reparasjonskostnad. Materiell om ikke tilbakeleveres belastes med gjenanskaffelseskostanden. Skadeansvaret skal begrenses gjennom å tegne forsikring, jf. Pkt. 13.
11.Reperasjoner
Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes av utleieren. Utskifting av forbruksmateriell og slitasjedeler på anlegg stedet utføres og bekostes av leietakeren. Reparasjon eller utskiftinger for må ikke foretas uten utleieres skriftlige samtykke og bestilling med rekvisisjon.​

12.Ansvar
Leietaker overtar alt ansvar og risiko for maskinene og utstyret i leietiden frem til det er kvittert inn av utleier, med unntak av normal slitasje og elde. Dette innebærer at leietaker er ansvarlig for eventuelle skader og tap som oppstår i leietiden uansett årsak, herunder person, ting og formueskader, samt følgeskader, tap av fortjeneste og andre dirkete og indirekte tap som måtte påføres utleier, bruker eller tredjepart i forbindelse med transport, bruk eller plassering av maskinen og utstyret. Skader på returnerte maskiner og utstyr belastes leietaker med faktisk eller estimert reparasjonskostnad. Maskiner og utstyr som ikke tilbakeleveres, belastes med gjenanskaffelseskostnaden. Utleier vil utbedre og klargjøre maskinene og utstyret for ny utleie for leietakers regning dersom det ikke tilbakeleveres vedlikeholdt, rengjort og samme stand som ved utlevering med unntak av normal slitasje og elde. Dersom utbedring ikke er regningsvarende skal leietaker betale et beløp tilsvarende gjenanskaffelseskostanden. Ved uenighet om gjenanskaffelseskostnaden eller om utbedring er regningsvarende eller ikke, skal vurdering av hoved importøren av slike maskiner og utstyr legges til grunn. Tingskadeansvaret begrenes gjennom å tegne forsikring, jf. Pkt. 13. Leietaker overdrar ugjenkallelig ethvert forsikringskrav til utleier. Utleiers ansvar er begrenset til leietakers direkte tap og omfatter ikke utgifter til lønn, overtid, utleggsgodtgjørelse til personell, og forutsetter at leietaker har reklamert i henhold til pkt 4.​

13.Forsikring
U-Rent Kranutleie AS tilbyr leietaker leieforsikring. Denne forsikringen tegnes automatisk ved leie av maskiner og utstyr. Utleier anbefaler leietaker å tegne ansvarsforsikring i tillegg.Leieobjektet er forsikret under leietiden av U-Rent Kranutleie AS ved at leietaker belastes for en forsikringspremie på 5% av full leiepris. Forsikringen gjelder for utleieutstyret som befinne seg i Norge. Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i følge vilkår for brann/maskin, transport av varer, skade ved tyveri og montasjeforsikring. For at tyveriforsikringen skal være gjeldene så må maskiner med motor være låst med tenningslås. Maskiner med tilhengerdrag skal være låst meg egen draglås. Andre maskiner og utstyr skal være innelåst eller lenket fast, slik at låsen må brytes opp for å at maskinen skal la seg fjerne. Følgene unntak gjøres gjeldene for forsikringen hvis skaden er forvoldt ved grov uaktsomhet, skaden skyldes bruk i strid med utleieres forskrift og opplæring, skaden skyldes mangel på ettersyn av fett, olje, vann etc. For skade som dekkes av forsikringen må leietakeren betale en egenandel. Egenandel er på 15.000 kr.​

14.Betalingsvilkår
I tillegg til avtalt leie kommer offentlige skatter og avgifter, så som merverdiavgift o.l. Utleieren kan når som helst kreve at leietakeren betaler forholdsmessig beløp som depositum, til sikkerhet for betaling og leietakers ansvar for øvrig. Månedsavtaler kan faktureres forskuddsvis hver 7 dag, mens dagleie faktureres etterskuddsvis. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 5 dager etter fakturadato. Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før leieobjektet utleveres. Depositum/forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura. Ny dagleie belastes hvis innlevering eller oppsigelse av utleieutstyr skjer etter 15:00, med mindre annen avtale er avtalt.​

15.Kreditt
Alle leietakere vil bli kredittvurdert. Fakturabeløpet skal i tilfelle være utleieren i hende senest på den dato som i fakturaen angis som forfallsdag. Utleier kan når som helst innstille bevilget kreditt, når det foreligger saklig grunn for dette. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente, jfr. lov av 17. desember 1976 nr. 100. Utleier har rett til å kreve sikkerhet for sitt krav, når det etter hans skjønn anses som nødvendig.​

16.Oppsigelse
Utleieforhold uten bestemt leietid kan av begge parter sies opp skriftlig med avtalt eller minst 5 virkedagers varsel. Dersom leietaker sier opp leieforholdet når det har gått mer en 5 virkedager, belastes leietaker for 1 dags leie.​

17.Heving
Dersom leietakeren ikke betaler leie til avtalt tid, innstiller sine betalinger begjærer oppbud eller slås konkurs eller innleder akkordforhandlinger, er utleier berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virking og til å ta leieobjektet tilbake. Leietakeren er forpliktet til å melde ethvert slikt forhold til utleieren. Tilbaketaking av leieobjektet skjer for leietakers regning Leietakeren forblir ansvarlig for leiens betaling i ordinær oppsigelsestid eller, ved tidsbestemt utleie, til leieperiodens utløp. Leie som utleier oppnår fra andre etter tilbakelevering e.l. godskrives leietakeren i oppgjøret.​

18. Force Majeure
Begge parter kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, såfremt årsaken til unnlatelsen har et forhold som ligger utenfor partenes kontroll, så som arbeidskonflikt, krig, beslutninger av offentlig myndighet og andre forhold som ikke er villet av parten og som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som dessuten ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås av den påberopende part.​

19.Tvangsfullbyrdelse
Dersom leien ikke blir betalt, vedtar leietakeren at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13 – 2 annet ledd a). Det skal gå frem av varselet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4 – 18 at utlevering kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietakeren i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13 – 2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.

​20.Tvist
Tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet skal avgjøres av de alminnelige domstoler ved utleiers hjemting.​

21.Særskilte vilkår ved kjøp
Ved salg, forbeholder selgeren seg eiendomsretten til solgte varer inntil kjøperen har oppfylt alle sine forpliktelser overfor selgeren. Inntil slikt oppgjør er foretatt, er kjøperen uberettiget til å selge, pantsette eller på annen måte avhende eller disponere rettslig over varene.Vi forbeholder oss retten til endring av vilkår
1.Formål
Denne avtalen regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr mm, fra U-Rent Maskinutleie AS, heretter kalt U-Rent Kranutleie AS. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtalen.          

2.Avtalens gyldighet
Leiekontrakten og leievilkårene trer i kraft når leieobjektet hentes eller blir tatt i bruk av leietaker. Eventuelt når utstyret er levert på avtalt leveringsadresse.

​3.Leveringforbehold, levering og tilbakelevering
Alt av maskiner og utstyr mm, fra U-Rent Kranutleie AS, hentes av leietaker på utleiers bedriftsadresse. Ved avtale, kan utleier frakte leieobjektet til ønskelig utleveringsadresse. All utkjøring faktureres etter U-Rent Kranutleie AS, sin prisliste for utkjøring. All utlevering og levering av utleieobjekter, skal forekomme innenfor regulær arbeidstid. Med mindre noe annet er avtalt av utleier. U-Rent Kranutleie AS plikter å utlevere leieobjektet i rengjort og driftsmessig stand. Det er normalt at leieobjekter endres som følge av erfaring og utvikling. U-Rent Kranutleie AS har derfor rett til å utlevere leieobjektet, uansett om det skulle forekomme avvik fra mål, arbeidsytelse eller andre spesifikasjoner som har vært oppgitt. Leietaker er ansvarlig for at utstyret levers tilbake i full driftsklar stand. Mangler og skader som overgår normal slitasje vil bli utberedt for leietakers regning. Leieobjekter som er reservert, men ikke hentet vil bli belastes med 1 dags leie.​

4.Reklamasjoner
Eventuelle reklamasjoner skal fremmes skriftlig innen 3 virkedager fra avtalt utlevering/overlevering.​

5.Leietid
Leietiden regnes fra det tidspunkt maskinene og utstyret er bestilt til og holdes tilgjengelig for leietaker. Eller til  maskinene og utstyret utleveres/overleveres til leietaker, og frem til leieforholdet er brakt til opphør og maskinene og utstyret er hentet eller levert til utleier.​

6.Leieberegning
Leiepris er basert på utleiers veiledende priser, til enhver tid. I tillegg til avtalt leie kommer offentlige skatter og avgifter, inkl. merverdiavgift, forsikring (jf. Pkt 13), eventuell transport, samt drift og vedlikeholdsutgifter. Ev. utlegg og omkostninger som utleier påføres som følge av leietakers transport, plassering og bruk ikke skjer i hold til gjeldene offentligrettslige krav belastes leietaker.Leien belastes pr. dag, måned  eller andre avtalte perioder. Leieprisen er basert på bruk i ett skift, dvs. 7,5 timer per døgn. Ved bruk utover dette, tilkommer det er tillegg som regnes ut ved å multiplisere dagleien med 1,5 for to skift og 2 for tre skift. For utstyret som er priset med 5 dagers uke vil bruk i helger bli etter fakturert pr. bruksdag. Leie beregnes også i ferietiden, om ikke maskinene og utstyret er avbestilt og tilbakelevert.​

7.Framleie
Leietakere har ikke rett til fremleie eller overdragelse av sine rettigheter etter den kontrakt, uten utleiers skriftlige samtykke. Brukersted skal oppgis til utleier, og leietaker er ikke berettiget til å flytte leieobjektet uten samtykke fra utleier.

​8.Leietakers bruk
Maskinene, utstyrene og verktøyet skal kun brukes av leietaker til slike oppgaver det er beregnet for og under vanlige forhold. Leietaker er ansvarlig for bruken av maskinene og utstyret og at alle brukere har nødvendig kompetanse, herunder gjør seg kjent med og følger gjeldene forskrifter, brukerveiledninger og sikkerhetsbestemmelser. Leietaker må ikke under noen omstendigheter foreta endringer eller modifikasjoner av maskinene, utstyrer og verktøyet. Leietaker skal videre bruke maskinene og utstyret i samsvar med Utleiers og eventuelle offentlige instansers, herunder også Arbeidstilsynets, instrukser og forskrifter om drift osv.  Leietaker er under leietiden også ansvarlig for at transport, plassering og bruk av maskinene og utstyret er best mulig beskyttet mot skade fra tredjepart og ytre påkjenninger. Leietaker er også ansvarlig for å tilfredsstille gjeldene offentligrettslige krav, og plikter for egen regning å oppfylle ethvert krav til offentlig myndighet som er foranlediget av transport, plassering og bruk av maskinene, utstyret og verktøyet. Leietaker må selv innhente alle tillatelser og avgi varsel som måtte være nødvendige for transport, plassering og bruk av maskinene og utstyret. Brukersted skal oppgis til utleier. Utleier skal ha uhindret adgang til maskinene og utstyret for oppfølging av leieforholdet og mulig inspeksjon. Leietaker plikter å informere utleiers utleieavdeling via epost om maskinene og utstyret flyttes fra oppgitt brukersted. Maskinene og utstyret kan ikke flyttes eller benyttes utenfor Norges grenser. Leietaker har ikke rett til fremleie eller overdra sine rettigheter uten utleiers skriftlige samtykke.

​9. Tilsyn, vedlikehold og sanering
Maskinene og utstyret skal etterses og behandles forsvarlig av leietaker. Leietaker plikter å følge alle retningslinjer som fremgår av bruksanvisning eller gitt fra U-Rent Kranutleie. Leietaker skal selv bekoste alle driftsutgifter og forbruksmateriell. Alt vedlikehold og alle reparasjoner som faller under leietakers ansvar skal utføres av personell eller reparatører som er godkjent av U-Rent Kranutleie. Pålagt eller nødvendig kontroll i forbindelse med montering eller bruk besørges og bekostes av leietaker. Leietaker må ikke forta reparasjon eller utskiftninger uten utleiers skriftlige samtykke. Maskinen og utstyret skal tilbakeleveres i rengjort og godt vedlikeholdt stand. Ved unnlatelse har utleier rett til å belaste leietaker for nødvendige kostander til rengjøring og vedlikehold. Ansvar for skader reguleres av pkt 12. For maskiner og utstyr som i henhold til sin art, gjeldende bestemmelser eller lover skal saneres etter bruk, belastes leietaker en særskilt saneringskostnad. Maskinene og utstyret er profilert med «U-Rent Kranutleie AS», sporingsutstyr og en identifikasjon. Dette skal ikke fjernes, klistres over eller på en annen måte endres. Leietakeres logo kan kun settes på etter skriftlig forhåndsavtale.​

10.Skader og tap på leieobjekt
Leietaker er ansvarlig for ethvert tap eller enhver skade på leieobjektet mens det er i hans/huns besittelse (dvs. inntil utleier har kvittert returseddelen), med unntak for normal slit og elde. Skader på returnert materiell belastes leietakeren med faktisk eller estimert reparasjonskostnad. Materiell om ikke tilbakeleveres belastes med gjenanskaffelseskostanden. Skadeansvaret skal begrenses gjennom å tegne forsikring, jf. Pkt. 13.
11.Reperasjoner
Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes av utleieren. Utskifting av forbruksmateriell og slitasjedeler på anlegg stedet utføres og bekostes av leietakeren. Reparasjon eller utskiftinger for må ikke foretas uten utleieres skriftlige samtykke og bestilling med rekvisisjon.​

12.Ansvar
Leietaker overtar alt ansvar og risiko for maskinene og utstyret i leietiden frem til det er kvittert inn av utleier, med unntak av normal slitasje og elde. Dette innebærer at leietaker er ansvarlig for eventuelle skader og tap som oppstår i leietiden uansett årsak, herunder person, ting og formueskader, samt følgeskader, tap av fortjeneste og andre dirkete og indirekte tap som måtte påføres utleier, bruker eller tredjepart i forbindelse med transport, bruk eller plassering av maskinen og utstyret. Skader på returnerte maskiner og utstyr belastes leietaker med faktisk eller estimert reparasjonskostnad. Maskiner og utstyr som ikke tilbakeleveres, belastes med gjenanskaffelseskostnaden. Utleier vil utbedre og klargjøre maskinene og utstyret for ny utleie for leietakers regning dersom det ikke tilbakeleveres vedlikeholdt, rengjort og samme stand som ved utlevering med unntak av normal slitasje og elde. Dersom utbedring ikke er regningsvarende skal leietaker betale et beløp tilsvarende gjenanskaffelseskostanden. Ved uenighet om gjenanskaffelseskostnaden eller om utbedring er regningsvarende eller ikke, skal vurdering av hoved importøren av slike maskiner og utstyr legges til grunn. Tingskadeansvaret begrenes gjennom å tegne forsikring, jf. Pkt. 13. Leietaker overdrar ugjenkallelig ethvert forsikringskrav til utleier. Utleiers ansvar er begrenset til leietakers direkte tap og omfatter ikke utgifter til lønn, overtid, utleggsgodtgjørelse til personell, og forutsetter at leietaker har reklamert i henhold til pkt 4.​

13.Forsikring
U-Rent Kranutleie AS tilbyr leietaker leieforsikring. Denne forsikringen tegnes automatisk ved leie av maskiner og utstyr. Utleier anbefaler leietaker å tegne ansvarsforsikring i tillegg.Leieobjektet er forsikret under leietiden av U-Rent Kranutleie AS ved at leietaker belastes for en forsikringspremie på 5% av full leiepris. Forsikringen gjelder for utleieutstyret som befinne seg i Norge. Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i følge vilkår for brann/maskin, transport av varer, skade ved tyveri og montasjeforsikring. For at tyveriforsikringen skal være gjeldene så må maskiner med motor være låst med tenningslås. Maskiner med tilhengerdrag skal være låst meg egen draglås. Andre maskiner og utstyr skal være innelåst eller lenket fast, slik at låsen må brytes opp for å at maskinen skal la seg fjerne. Følgene unntak gjøres gjeldene for forsikringen hvis skaden er forvoldt ved grov uaktsomhet, skaden skyldes bruk i strid med utleieres forskrift og opplæring, skaden skyldes mangel på ettersyn av fett, olje, vann etc. For skade som dekkes av forsikringen må leietakeren betale en egenandel. Egenandel er på 15.000 kr.​

14.Betalingsvilkår
I tillegg til avtalt leie kommer offentlige skatter og avgifter, så som merverdiavgift o.l. Utleieren kan når som helst kreve at leietakeren betaler forholdsmessig beløp som depositum, til sikkerhet for betaling og leietakers ansvar for øvrig. Månedsavtaler kan faktureres forskuddsvis hver 7 dag, mens dagleie faktureres etterskuddsvis. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 5 dager etter fakturadato. Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før leieobjektet utleveres. Depositum/forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura. Ny dagleie belastes hvis innlevering eller oppsigelse av utleieutstyr skjer etter 15:00, med mindre annen avtale er avtalt.​

15.Kreditt
Alle leietakere vil bli kredittvurdert. Fakturabeløpet skal i tilfelle være utleieren i hende senest på den dato som i fakturaen angis som forfallsdag. Utleier kan når som helst innstille bevilget kreditt, når det foreligger saklig grunn for dette. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente, jfr. lov av 17. desember 1976 nr. 100. Utleier har rett til å kreve sikkerhet for sitt krav, når det etter hans skjønn anses som nødvendig.​

16.Oppsigelse
Utleieforhold uten bestemt leietid kan av begge parter sies opp skriftlig med avtalt eller minst 5 virkedagers varsel. Dersom leietaker sier opp leieforholdet når det har gått mer en 5 virkedager, belastes leietaker for 1 dags leie.​

17.Heving
Dersom leietakeren ikke betaler leie til avtalt tid, innstiller sine betalinger begjærer oppbud eller slås konkurs eller innleder akkordforhandlinger, er utleier berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virking og til å ta leieobjektet tilbake. Leietakeren er forpliktet til å melde ethvert slikt forhold til utleieren. Tilbaketaking av leieobjektet skjer for leietakers regning Leietakeren forblir ansvarlig for leiens betaling i ordinær oppsigelsestid eller, ved tidsbestemt utleie, til leieperiodens utløp. Leie som utleier oppnår fra andre etter tilbakelevering e.l. godskrives leietakeren i oppgjøret.​

18. Force Majeure
Begge parter kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, såfremt årsaken til unnlatelsen har et forhold som ligger utenfor partenes kontroll, så som arbeidskonflikt, krig, beslutninger av offentlig myndighet og andre forhold som ikke er villet av parten og som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som dessuten ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås av den påberopende part.​

19.Tvangsfullbyrdelse
Dersom leien ikke blir betalt, vedtar leietakeren at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13 – 2 annet ledd a). Det skal gå frem av varselet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4 – 18 at utlevering kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietakeren i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13 – 2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.

​20.Tvist
Tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet skal avgjøres av de alminnelige domstoler ved utleiers hjemting.​

21.Særskilte vilkår ved kjøp
Ved salg, forbeholder selgeren seg eiendomsretten til solgte varer inntil kjøperen har oppfylt alle sine forpliktelser overfor selgeren. Inntil slikt oppgjør er foretatt, er kjøperen uberettiget til å selge, pantsette eller på annen måte avhende eller disponere rettslig over varene.Vi forbeholder oss retten til endring av vilkår

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.